Правилник


П Р А В И Л Н И К

Правила за обслужване на читателите и потребители в БИБЛИОТЕКАТА

Раздел първи.

Общи положения.

Чл.1 Тези правила уреждат взаимоотношенията с читателите и потребителите в читалищна библиотека при НЧ ”З.Стоянов-1937”- гр. Русе, съобразно Закона за обществените библиотеки, в сила от 6 юли 2009 г. (Държавен вестник, бр.42/2009г.)

/1/ Библиотеката обслужва читателите си с библиотечни документи и извършва други видове библиотечни услуги.

/2/ Видовете услуги са определени с Решение на Читалищното настоятелство-условията и цените на читателския абонамент, основните и специализираните услуги, предоставени от библиотеката.

Чл.2 Отношенията между читателите и потребителите от една страна и Библиотеката от друга страна, се подчиняват на разпоредбите на Закона за задълженията и договорите.

/1/ Когато Библиотеката предостави на потребителя библиотечни, библиографски и информационни услуги или на читателя библиотечни документи със задължение той да ги върне, между двете страни изниква договор-заем за послужване съгласно чл.243-245, 247, 249 от Закона за задълженията и договорите.

/2/ Сключването на договора между читателя/потребителя от една страна и Библиотеката от друга страна се удостоверява с писмен документ, който представлява Читателска карта за идентификация,Читателска карта за заемане.

- в Читателската карта за идентификация се записва номера на платената годишна такса.

- в Читателската карта за заемане библиотекарят попълва личните данни - три имена, адрес, телефон за връзка, професия, образование, месторабота или учебно заведение, дата на издаване на картата за заемане с подпис на читателя. В нея се попълват данни за заетите библиотечни документи - инвентарен номер, автор, заглавие и подпис при получаване.

Библиотекарят поставя датата на връщане и се подписва при връщане на документите.

 /3/ Личните данни на читателите/потребителите се ползват единствено за служебни цели и са защитени по смисъла на Закона за защита на личните данни.

 /4/ Ползването на библиотечните документи се осъществява или в читалнята на библиотеката или те се заемат за дома.

Чл.3 Работното време се определя със заповед на Председателя на читалището.

 /1/ Библиотеката не работи с читатели при инвентаризация, пренареждане или почистване на фондовете. Определените за това дни се обявяват предварително.

 

Раздел втори.

Регистрация на читателите.

Чл.4. Всеки граждани има право да ползва услугите на Библиотеката, за което трябва да се регистрира като неин читател.

 /1/При регистрацията, срещу годишен читателски абонамент се получава читателска карта за идентификация.

 /2 / Регистрацията се подновява всяка година и се вписва в картата за идентификация

 /3/ Не се регистрират като читатели гражданите, имащи минали задължения.

 /4/ С безплатен читателски абонамент се ползват граждани, отговарящи на решение на Читалищното настоятелство - деца от школите към читалището, граждани над 75 години, инвалиди с ТЕЛК, бивши членове на ЧН.

 /5/ При регистрирането на читателите се спазват следните изисквания:

/5.1/ Пълнолетните граждани се записват, като представят документ за самоличност.

/5.2/ Децата и юношите от 6 до 14 навършени години се записват с документа за самоличност на родител или настойник.

/5.3/ Български граждани с временна регистрация в гр. Русе се записват като читатели по общия ред.

/5.4/ При промяна на адрес,телефон и други лични данни, читателят е длъжен да съобщи за това.

/6/ Читателската карта за идентификация е лична и не се преотстъпва за ползване от други лица

/7/ При регистрирането читателите се информират за видовете услуги, които могат да получават от библиотеката, за мястото и реда за получаването им, за задълженията и отговорностите, които поемат спрямо Библиотеката, съгласно разпоредбите на настоящите Правила.

Раздел трети.

Задължения и отговорности на читателите и потребителите.

Чл.5 Ползването на библиотечни материали и услуги се осъществява срещу представяне на читателска карта за идентификация.

Чл.6 На основание Наредбата за запазване на библиотечните фондове, читателите поемат задължения и отговорности, чието неизпълнение води до плащане на глоби или до отнемане на правото им да ползват услугите на библиотека.

 

Читателите са задължени:

1. Да оставят личния си багаж на определеното място.

2. Да пазят ред и тишина в библиотеката.

3. Да бъдат в чист, угледен и приличен вид.

4. Да се отнасят с уважение към библиотекаря и останалите читатели,да не нарушават правилата за вътрешния ред, да не предизвикват околните към неетично поведение и не повишават тон.

5. Да ползват библиотечните документи внимателно,като ги пазят чисти, не ги повреждат,като подчертават текста или правят бележки по него.

6 . Да преглеждат заетите библиотечни материали при получаването им и ако забележат повреди да съобщят на библиотекаря.

7. Да връщат заетите библиотечни документи в определения срок и в добър вид.

8. Да не нарушават начина на подреждане на фондовете на свободен достъп, както и приетата организация на обслужване.

9. Да преустановяват работата с библиотечните материали 15 минути преди края на

работното време.

Не се разрешава:

1. Внасянето на собствени книги в библиотеката.

2. Внасянето на храни и напитки в читалнята и залата.

3. Не се допускат и обслужват читатели в нетрезво състояние и с неприличен външен вид.

4. Внасяне на животни в сградата.

 

Чл.7 Когато читателят не върне или не презапише библиотечен документ в определения срок,той заплаща глоба за закъснението приета от ЧН.

Чл.8 На основание чл.66 от Закона за обществените библиотеки, който повреди,унищожи или изгуби документ от библиотечния фонд, се наказва с глоба.

Чл.9 На основание чл.31, ал.5, т.1 от Наредбата за запазване на библиотечните фондове,ако зает библиотечен документ бъде повреден или не може да бъде върнат,

потребителят се задължава да го замени с идентичен в библиографско отношение екземпляр,с друго издание със същото заглавие,с равностойно по съдържание и цена издание или да заплати в петкратен размер пазарната му стойност по в момента действащи цени.

/1/ Когато читателят системно връща заетите библиотечни материали в лошо физическо състояние,той се лишава от читателски права.

Чл.10 За кражба на библиотечни документи се търси наказателна отговорност съгласно разпоредбите на НПК.

 

Раздел четвърти.

Заемане на библиотечни материали.

 

Чл.11 Читателите имат право да получават всички видове услуги, предлагани в библиотеката.

Чл.12. /1/ Читателите могат да вземат за дома си не повече от 3 броя библиотечни документи и не повече от 1 екземпляр от едно заглавие.

  /2/. Читателите не могат за вземат за дома следните библиотечни документи:

  2.1. Архивни материали, справочни издания,периодични издания.

 

 

Чл.13 /1/ Срокът за заемане за дома е 20 дни.

  /2/ Срокът може да бъде удължен, по искане на читателя два пъти, само око заетите библиотечни документи не се търсят в момента от други читатели.

Чл.14/1/ Библиотекаря вписва заетите библиотечни документи в читателската карта за заемане, като читателя се подписва срещу всеки един поотделно. При връщане на заетите материали библиотекаря ги проверява и се подписва,че са приети обратно.

  /2/ Читателите ползват в читалнята изложените на свободен достъп броеве от получаваните периодични издания, без да попълват за тях заемни бележки.

 

Раздел пети.

Задължения и отговорности на библиотекаря.

 

Чл.15 Библиотекарят е длъжен:

1.Вежливо да посреща, информира и компетентно да упътва читателите и потребителите според техните интереси.

2. Да съдейства за запознаването на новите читатели със средата на ползване на библиотечните материали и услуги в библиотеката,с правата и задълженията им.

3.Да дава първичната фактографска информация на посетителите.

4. Да оказва помощ на читателите при работа със справочния апарат и с фондовете на свободен достъп.

5. Да подпомага читателите при работа с традиционните и електронните информационни ресурси в библиотеката.

6. Да спазват установените режими на съхраняване и опазване на книжните фондове.

7. Своевременно да регистрира заемането и освобождаването на библиотечни документи от читателите и да проверява състоянието на върнатите библиотечни документи.

8. Да не допуска подчертаване и късане на страници.

9. Да се грижи за реда и тишината.

 

Раздел шести.

Преходни и заключителни разпоредби.

 

Чл.16 При констатиране на нарушения по този правилник, библиотекарят е задължен да уведоми ЧН.

 

Чл.17 Настоящите Правила за обслужване на читателите са разработени на базата „Закона за обществените библиотеки”,”Типовите правила за обслужване на читателите на библиотеките” от 1995 г. и раздел 5 и 6 на „Наредба за запазване на библиотечните фондове” от 1995 г., утвърдени от МК.

 

Чл.18 Настоящите правила се актуализират при промяна на нормативната база.

 

Чл.19 Настоящите Правила за обслужване на читателите влизат в сила от 01.01.2013г.

 

УТВЪРДИЛ:

инж. СТЕФАН ПЕТРОВ - Председател читалищно настоятелство

 

 


 

Работно време

 

Контакти

 

   

 

FB
Карта на сайта
Народно читалище 'Захари Стоянов - 1937' - Русе
Прима-Софт ООД